KOOLITUSE ÜLDSÄTTED

OÜ Airi Leon Fotograafia lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund (AT) on 45 minutit).


Õppekeskkond

Fotokoolitus viiakse läbi õpperuumideks mõeldud rendiruumides, praktilised tunnid renditavas fotostuudio ruumides. 

Õppekava rühm

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.
Fotograafia ja kunst.

Õppijate vastuvõtt

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab: saates e-kirja  info@leonfotograafia.ee või täites registreerumisvormi meie veebilehel. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Hiljemalt üks nädal enne koolituse toimumist saadab meie õppeosakond õppijale e-kirja õppega seotud infoga (millal ja kuhu tulla, mida kaasa võtta, parkimisinfo jne).

Tagasiside kogumine koolitaja poolt

Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka Facebookis suheldes. Koolituse viimasel päeva palub õpetaja täita tagasisidelehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada maksimaalne teadmiste- ja oskustepagas ning sellest tulenev rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale. Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õpetatava omandamise lihtsaks, toredaks ja kasulikuks kogemuseks.

Kursuse lõpetamise tingimused

Praktiliste ülesannete teostamine ja tundides osalemine.
Kursuse läbimise eeldused on sätestatud kursuse õppekavas.
Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed
 1. täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 2. täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 3. majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 4. õppekava nimetus;
 5. õpiväljundid;
 6. õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks;
 7. täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 8. tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 9. tõendi või tunnistuse number;
 10. koolitajate nimed.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Õppetasu maksmine ja tagastamine

Õppetasu peab olema makstud enne koolituse algust. Tasuda saab ülekandega ja kokkuleppel ka kohapeal sularahas. Arve saadetakse e-posti teel.
Kui puudub võimalus registreeritud koolitusest osa võtta, tuleb sellest fotokooli teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse esimest päeva. Koolitaja õigeaegse teavitamise korral raha tagastatakse.
Osaleja fotokoolitusele mitteilmumisel ettemaksu ei tagastata. Samuti ei tagastata koolituse maksumust juba toimuva fotokoolituse käigus.
Korraldajal on õigus koolitus ära jätta, kui ei ole kogunenud piisavalt osalejaid ning sellisel juhul õppetasu tagastatakse.
Kui koolitus jääb ära korraldajapoolsel põhjusel (nt õpetaja haigestumine vm mõjuv põhjus), teavitatakse osalejaid sellest koheselt ja tasutud õpperaha tagastatakse.

Õppetasust vabastamine

Meie poolt pakutavate kursuste puhul ei ole ettenähtud õppetasust vabastamist.

Vaidluste lahendamise kord

Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka Facebook koolituse grupis suheldes. Koolituse viimasel päeva palub õpetaja täita tagasiside lehed, soovi korral võimalus ka täita kohapeal elektroonselt. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.

Hindamiskriteeriumid:

Praktilise töö ülesanded peavad olema sooritatud vastavalt õpetaja poolt esitatud nõudmistele ja tähtajale.

Hindamismeetodid: 

Hindeid antakse praktilise töö soorituse põhjal.

Täienduskoolitusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Airi Leon Fotograafia koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Airi Leon fotograafia juhatus.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub kirjaliku põhistatud teate alusel.


Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Järgime hajutamise nõuet;
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).
 • Kui õpilane on sunnitud katkestama või ära jätma koolituse, on tal õigus osaleda hiljem alustavas grupiga ning läbida tunnid, milles tal ei olnud võimalik osaleda.